22.9 C
New York

Cách liệt kê các gói đã cài đặt trên Debian

Published:

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách liệt kê và lọc các gói đã cài đặt trên Debian. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra xem một gói cụ thể đã được cài đặt hay chưa, đếm các gói đã cài đặt và tìm ra phiên bản của gói đã cài đặt.

Biết cách liệt kê các gói đã cài đặt trên hệ thống dựa trên Debian có thể hữu ích trong trường hợp bạn cần cài đặt các gói giống nhau trên một máy khác hoặc nếu bạn muốn cài đặt lại hệ thống của mình.

Liệt kê các gói đã cài đặt với Apt

Apt là một giao diện dòng lệnh cho hệ thống quản lý gói và kết hợp các chức năng được sử dụng phổ biến nhất apt-get apt-cache bao gồm một tùy chọn để liệt kê các gói đã cài đặt.

Để liệt kê tất cả các gói được cài đặt trên hệ thống của bạn, hãy chạy lệnh sau:

sudo apt list --installed

Output:

adduser/stable,now 3.115 all [installed]
apt/stable,now 1.4.8 amd64 [installed]
apt-listchanges/stable,now 3.10 all [installed]
apt-utils/stable,now 1.4.8 amd64 [installed]
autoconf/stable,now 2.69-10 all [installed]
automake/stable,now 1:1.15-6 all [installed]
autotools-dev/stable,now 20161112.1 all [installed,automatic]
base-files/stable,now 9.9+deb9u5 amd64 [installed]
base-passwd/stable,now 3.5.43 amd64 [installed]
bash/stable,now 4.4-5 amd64 [installed]

Lệnh sẽ hiển thị danh sách tất cả các gói đã cài đặt bao gồm thông tin về các phiên bản và kiến trúc của gói. Cột ngoài cùng bên phải trong đầu ra cho biết liệu gói có được tự động cài đặt dưới dạng phụ thuộc của một gói khác hay không.

Vì danh sách các gói dài nên bạn nên chuyển đầu ra đến lệnh less để dễ đọc hơn:

sudo apt list --installed | less

Để tìm hiểu xem một gói cụ thể đã được cài đặt hay chưa, hãy sử dụng lệnh grep để lọc đầu ra. Ví dụ: để tìm xem gói tmux có được cài đặt trên hệ thống bạn sẽ nhập hay không:

sudo apt list --installed | grep tmux

Output:

tmux/stable,now 2.3-4 amd64 [installed]

Đầu ra ở trên cho thấy rằng bạn đã cài đặt tmux 2.3-4 trên hệ thống của mình.

Liệt kê các gói đã cài đặt với dpkg-query

dpkg-query là một dòng lệnh có thể được sử dụng để hiển thị thông tin về các gói được liệt kê trong cơ sở dữ liệu dpkg.

Để có được danh sách tất cả các loại gói đã cài đặt:

sudo dpkg-query -l | less

Các gói được liệt kê trên Debian

Lệnh sẽ hiển thị danh sách tất cả các gói đã cài đặt bao gồm các phiên bản gói, kiến ​​trúc và một mô tả ngắn.

Bạn có thể lọc dpkg-query -l đầu ra bằng lệnh grep:

sudo dpkg-query -l | grep package_name_to_search

Tạo danh sách tất cả các gói đã cài đặt

Lệnh sau sẽ lưu danh sách tất cả các gói đã cài đặt trên hệ thống Debian của bạn vào một tệp có tên packages_list.txt:

sudo dpkg-query -f '${binary:Package}\n' -W > packages_list.txt

Bây giờ bạn đã có danh sách, bạn có thể cài đặt các gói tương tự trên máy chủ mới của mình với:

sudo xargs -a packages_list.txt apt install

Đếm số gói đã cài đặt

Để biết có bao nhiêu gói được cài đặt trên hệ thống của bạn, bạn có thể sử dụng lệnh tương tự như khi tạo danh sách gói nhưng thay vì chuyển hướng đầu ra đến một tệp, bạn có thể chuyển hướng nó đến lệnh wc đếm dòng:

sudo dpkg-query -f '${binary:Package}\n' -W | wc -l

Đầu ra sẽ hiển thị số lượng gói đã cài đặt:

466

Kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách liệt kê và lọc các gói đã cài đặt trên hệ thống Debian của mình.

 

Related articles

Đối tác

Recent articles