14 C
New York

Tệp cấu hình DirectAdmin

Published:

Tệp cấu hình trên DirectAdmin

Khi cài đặt OpenLiteSpeed trên DirectAdmin, Custom Build 2 sẽ chuyển đổi cấu hình máy chủ ảo từ Apache và tạo các tệp cấu hình OLS ở định dạng /usr/local/lsws/conf.

Khi sử dụng OLS và một máy chủ ảo mới được thêm vào Apache trong DirectAdmin, các cấu hình máy chủ ảo OLS tương ứng sẽ được tạo và thêm cùng một lúc.

Bạn có thể thấy “Bao gồm tệp được phát hiện trong tệp cấu hình. Chuyển sang chế độ Chỉ đọc.” Tại sao chỉ đọc?

Các nhà phát triển DA chia những gì thường là một tệp cấu hình OpenLiteSpeed duy nhất thành nhiều tệp bao gồm. Bảng điều khiển OLS WebAdmin có thể đọc các tệp bao gồm như vậy nhưng nó không có khả năng chỉnh sửa chúng tại thời điểm viết bài này. Nếu bạn có thay đổi cần thực hiện đối với cấu hình, bạn phải chỉnh sửa thủ công các tệp trong trình soạn thảo văn bản thay vì Bảng điều khiển WebAdmin.

Những gì sau đây là một tham chiếu cho các tệp cấu hình được tạo bởi DirectAdmin và được lưu trữ trong /usr/local/lsws/conf, như được hiển thị:

# ll
total 224
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm  67 Aug 22 21:04 directadmin-vhosts.conf
-rw-r--r-- 1 root root  67 Aug 22 21:04 directadmin-vhosts.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm  67 Aug 22 21:04 httpd-accesscontrol.conf
-rw-r--r-- 1 root root  67 Aug 22 21:04 httpd-accesscontrol.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 177 Aug 22 21:04 httpd-accessdenydir.conf
-rw-r--r-- 1 root root  177 Aug 22 21:04 httpd-accessdenydir.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 2006 Aug 22 21:04 httpd-alias.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2006 Aug 22 21:04 httpd-alias.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 497 Aug 22 21:04 httpd-cgirlimit.conf
-rw-r--r-- 1 root root  497 Aug 22 21:04 httpd-cgirlimit.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 2839 Aug 22 21:04 httpd_config.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2839 Aug 22 21:04 httpd_config.conf0
-rwxr-xr-x 1 lsadm lsadm 7652 Aug 21 20:07 httpd_config.conf.in
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 685 Aug 22 21:04 httpd-defaults.conf
-rw-r--r-- 1 root root  685 Aug 22 21:04 httpd-defaults.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 212 Aug 22 21:04 httpd-expires.conf
-rw-r--r-- 1 root root  212 Aug 22 21:04 httpd-expires.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 779 Aug 22 21:04 httpd-extprocessor.conf
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 1595 Aug 30 15:33 httpd-extprocessors.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1595 Aug 30 14:55 httpd-extprocessors.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 228 Aug 22 21:04 httpd-fileaccesscontrol.conf
-rw-r--r-- 1 root root  228 Aug 22 21:04 httpd-fileaccesscontrol.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 527 Aug 22 21:04 httpd-logs.conf
-rw-r--r-- 1 root root  527 Aug 22 21:04 httpd-logs.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 401 Aug 22 21:04 httpd-lscache.conf
-rw-r--r-- 1 root root  401 Aug 22 21:04 httpd-lscache.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 312 Aug 22 21:04 httpd-lsrecaptcha.conf
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 695 Aug 22 21:04 httpd-modsecurity.conf
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm  0 Aug 22 21:04 httpd-modsecurity-enable.conf
-rw-r--r-- 1 root root   0 Aug 22 21:04 httpd-modsecurity-enable.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 556 Aug 22 21:04 httpd-nodedefaults.conf
-rw-r--r-- 1 root root  556 Aug 22 21:04 httpd-nodedefaults.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 416 Aug 22 21:04 httpd-perclientconnlimit.conf
-rw-r--r-- 1 root root  416 Aug 22 21:04 httpd-perclientconnlimit.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 555 Aug 22 21:04 httpd-phplimits.conf
-rw-r--r-- 1 root root  555 Aug 30 14:55 httpd-phplimits.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 557 Aug 22 21:04 httpd-railsdefaults.conf
-rw-r--r-- 1 root root  557 Aug 22 21:04 httpd-railsdefaults.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm  75 Aug 30 15:33 httpd-scripthandler.conf
-rw-r--r-- 1 root root  75 Aug 30 14:55 httpd-scripthandler.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 1242 Aug 22 21:04 httpd-tuning.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1242 Aug 22 21:04 httpd-tuning.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 1644 Aug 22 21:04 httpd-vhosts.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1644 Aug 22 21:04 httpd-vhosts.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 349 Aug 22 21:04 httpd-webapps-php.conf
-rw-r--r-- 1 root root  349 Aug 22 21:04 httpd-webapps-php.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 556 Aug 22 21:04 httpd-wsgidefaults.conf
-rw-r--r-- 1 root root  556 Aug 22 21:04 httpd-wsgidefaults.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 1099 Aug 22 21:04 ips.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1099 Aug 22 21:04 ips.conf0
-rw-r--r-- 1 lsadm lsadm 601 Aug 22 21:04 listeners.conf
-rw-r--r-- 1 root root  601 Aug 22 21:04 listeners.conf0
-rwxr-xr-x 1 lsadm lsadm 4965 Aug 21 20:07 mime.properties
-rwxr-xr-x 1 root root 4965 Aug 22 21:04 mime.properties0
-rwxr-xr-x 1 lsadm lsadm 2277 Aug 21 20:07 switch_config.sh
drwxr-xr-x 2 lsadm lsadm  40 Aug 21 20:07 templates
drwxr-xr-x 3 lsadm lsadm  21 Aug 21 20:07 vhosts

The Main OLS Configuration File: httpd_config.conf

#######################################################################################
# Main configuration                                 #
#######################################################################################
include /usr/local/lsws/conf/httpd-defaults.conf
include /usr/local/lsws/conf/httpd-logs.conf
#######################################################################################
# For user configurations not maintained by DirectAdmin. Empty by default.      #
#######################################################################################
include /usr/local/lsws/conf/httpd-includes.conf
#######################################################################################
# Supplemental configuration                             #
#######################################################################################
include /usr/local/lsws/conf/httpd-expires.conf
include /usr/local/lsws/conf/httpd-tuning.conf
include /usr/local/lsws/conf/httpd-accessdenydir.conf
include /usr/local/lsws/conf/httpd-fileaccesscontrol.conf
include /usr/local/lsws/conf/httpd-perclientconnlimit.conf
include /usr/local/lsws/conf/httpd-cgirlimit.conf
include /usr/local/lsws/conf/httpd-accesscontrol.conf
include /usr/local/lsws/conf/httpd-railsdefaults.conf
include /usr/local/lsws/conf/httpd-wsgidefaults.conf
include /usr/local/lsws/conf/httpd-nodedefaults.conf
include /usr/local/lsws/conf/httpd-lscache.conf
#Will be supported in 1.5.x
#include /usr/local/lsws/conf/httpd-lsrecaptcha.conf
#######################################################################################
# Files gennerated by CustomBuild                           #
#######################################################################################
include /usr/local/lsws/conf/httpd-modsecurity-enable.conf
include /usr/local/lsws/conf/httpd-extprocessors.conf
include /usr/local/lsws/conf/httpd-scripthandler.conf
#######################################################################################
# Do not change anything in files below, because they are rewritten by DirectAdmin  #
#######################################################################################
# Include of default and SSL listeners #
include /usr/local/lsws/conf/listeners.conf
# Shared IP pages
include /usr/local/lsws/conf/ips.conf
# Virtual hosts
include /usr/local/lsws/conf/httpd-vhosts.conf
# All the DirectAdmin vhosts
include /usr/local/lsws/conf/directadmin-vhosts.conf
#######################################################################################
# End of included files that are rewritten by DirectAdmin               #
#######################################################################################
~

httpd-defaults.conf

httpdWorkers           2
user               apache
group              apache
priority             0
autoRestart           1
chrootPath            /
enableChroot           0
inMemBufSize           60M
swappingDir           /tmp/lshttpd/swap
autoFix503            1
gracefulRestartTimeout      300
mime               conf/mime.properties
showVersionNumber        0
adminEmails           root@localhost
indexFiles            index.html, index.php
disableWebAdmin         0
enableLVE            0

httpd-logs.conf

errorlog /var/log/httpd/error_log {
    logLevel       ERROR
    rollingSize     0
    enableStderrLog   1
}

accesslog /var/log/httpd/access_log {
    logReferer      1
    logUserAgent     1
    logFormat      %a %l %u %t "%r" %>s %O "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"
    logHeaders      5
    rollingSize     0
}

accesslog /var/log/httpd/homedir.log {
    useServer      0
    logFormat      %O %I
    rollingSize     0
}

httpd-includes.conf

Tệp không tồn tại theo mặc định. Bạn có thể tạo nó khi bạn cần nó.

httpd-expires.conf

xpires {
  enableExpires      1
  expiresByType      image/*=A604800,text/css=A604800,application/x-javascript=A604800,application/javascript=A604800,font/*=A604800,application/x-font-ttf=A604800
}

httpd-tuning.conf

tuning{
  maxConnections        10000
  maxSSLConnections      5000
  connTimeout         300
  maxKeepAliveReq       10000
  smartKeepAlive        0
  keepAliveTimeout       5
  sndBufSize          0
  rcvBufSize          0
  gzipStaticCompressLevel   6
  gzipMaxFileSize       10M
  eventDispatcher       best
  maxCachedFileSize      4096
  totalInMemCacheSize     20M
  maxMMapFileSize       256K
  totalMMapCacheSize      40M
  useSendfile         1
  fileETag           28
  SSLCryptoDevice       null
  maxReqURLLen         8192
  maxReqHeaderSize       16380
  maxReqBodySize        2047M
  maxDynRespHeaderSize     8192
  maxDynRespSize        2047M
  enableGzipCompress      1
  enableBrCompress       1
  enableDynGzipCompress    1
  gzipCompressLevel      6
  compressibleTypes      text/*, application/x-javascript, application/xml, application/javascript, image/svg+xml,application/rss+xml
  gzipAutoUpdateStatic     1
  gzipMinFileSize       300
}

httpd-accessdenydir.conf

accessDenyDir{
  dir         /
  dir         /etc/*
  dir         /dev/*
  dir         conf/*
  dir         admin/conf/*
}

httpd-fileaccesscontrol.conf

fileAccessControl{
  followSymbolLink              1
  checkSymbolLink               0
  requiredPermissionMask           000
  restrictedPermissionMask          000
}

httpd-perclientconnlimit.conf

perClientConnLimit{
  staticReqPerSec             0
  dynReqPerSec               0
  outBandwidth               0
  inBandwidth               0
  softLimit                10000
  hardLimit                10000
  gracePeriod               15
  banPeriod                300
}

httpd-cgirlimit.conf

CGIRLimit{
  maxCGIInstances             20
  minUID                 11
  minGID                 10
  priority                0
  CPUSoftLimit              10
  CPUHardLimit              50
  memSoftLimit              1460M
  memHardLimit              1470M
  procSoftLimit              400
  procHardLimit              450
}

httpd-accesscontrol.conf

accessControl{
    allow                  ALL
    deny
}

httpd-railsdefaults.conf

railsDefaults{
  binPath
  railsEnv         1
  maxConns         5
  env           LSAPI_MAX_IDLE=60
  initTimeout       60
  retryTimeout       0
  pcKeepAliveTimeout    60
  respBuffer        0
  backlog         50
  runOnStartUp       1
  extMaxIdleTime      300
  priority         3
  memSoftLimit       2047M
  memHardLimit       2047M
  procSoftLimit      500
  procHardLimit      600
}

httpd-wsgidefaults.conf

wsgiDefaults{
  binPath
  railsEnv         1
  maxConns         5
  env           LSAPI_MAX_IDLE=60
  initTimeout       60
  retryTimeout       0
  pcKeepAliveTimeout    60
  respBuffer        0
  backlog         50
  runOnStartUp       1
  extMaxIdleTime      300
  priority         3
  memSoftLimit       2047M
  memHardLimit       2047M
  procSoftLimit      500
  procHardLimit      600
}

httpd-nodedefaults.conf

nodeDefaults{
  binPath
  railsEnv         1
  maxConns         5
  env           LSAPI_MAX_IDLE=60
  initTimeout       60
  retryTimeout       0
  pcKeepAliveTimeout    60
  respBuffer        0
  backlog         50
  runOnStartUp       1
  extMaxIdleTime      300
  priority         3
  memSoftLimit       2047M
  memHardLimit       2047M
  procSoftLimit      500
  procHardLimit      600
}

httpd-lscache.conf

module cache {
  ls_enabled     1

  checkPrivateCache  1
  checkPublicCache  1
  maxCacheObjSize   10000000
  maxStaleAge     200
  qsCache       1
  reqCookieCache   1
  respCookieCache   1
  ignoreReqCacheCtrl 1
  ignoreRespCacheCtrl 0

  enableCache     0
  expireInSeconds   3600
  enablePrivateCache 0
  privateExpireInSeconds 3600

}

httpd-lsrecaptcha.conf

lsrecaptcha {
 enabled         0
# siteKey         Your_SITE_KEY
# secretKey        Your_SECRET_KEY
 type          2
 maxTries        3
 allowedRobotHits    3

 botWhiteList {
# google.com
 }
 regConnLimit      15000
 sslConnLimit      10000
}

httpd-modsecurity.conf

# Default recommended configuration
SecRuleEngine On
SecRequestBodyAccess On
SecDefaultAction "phase:2,deny,log,status:406"
SecRequestBodyLimitAction ProcessPartial
SecResponseBodyLimitAction ProcessPartial
SecRequestBodyLimit 13107200
SecRequestBodyNoFilesLimit 131072

SecPcreMatchLimit 250000
SecPcreMatchLimitRecursion 250000

SecCollectionTimeout 600

SecDebugLog /var/log/httpd/modsec_debug.log
SecDebugLogLevel 0
SecAuditEngine RelevantOnly
SecAuditLog /var/log/httpd/modsec_audit.log
SecUploadDir /tmp
SecTmpDir /tmp
SecDataDir /tmp
SecTmpSaveUploadedFiles on

# ModSecurity Core Rules Set and Local configuration
Include /etc/modsecurity.d/*.conf.main
Include /etc/modsecurity.d/*.conf

httpd-modsecurity-enable.conf

Tệp này trống theo mặc định. Bạn có thể sửa đổi nó khi cần thiết.

httpd-extprocessors.conf

extProcessor lsphpwebapps {
  type              lsapi
  address             uds://tmp/lshttpd/lsphpwebapps.sock
  autoStart            2
  path              /usr/local/bin/lsphp
  runOnStartUp          3
  extUser             webapps
  extGroup            webapps
    include                         /usr/local/lsws/conf/httpd-phplimits.conf
}

extProcessor lsphp73 {
  type              lsapi
  address             uds://tmp/lshttpd/lsphp73.sock
  autoStart            1
  path              /usr/local/bin/lsphp
    include                         /usr/local/lsws/conf/httpd-phplimits.conf
}
extProcessor lsphp72 {
  type              lsapi
  address             uds://tmp/lshttpd/lsphp72.sock
  autoStart            1
  path              /usr/local/php72/bin/lsphp
    include                         /usr/local/lsws/conf/httpd-phplimits.conf
}
extProcessor lsphp71 {
  type              lsapi
  address             uds://tmp/lshttpd/lsphp71.sock
  autoStart            1
  path              /usr/local/php71/bin/lsphp
    include                         /usr/local/lsws/conf/httpd-phplimits.conf
}
extProcessor lsphp56 {
  type              lsapi
  address             uds://tmp/lshttpd/lsphp56.sock
  autoStart            1
  path              /usr/local/php56/bin/lsphp
    include                         /usr/local/lsws/conf/httpd-phplimits.conf
}

httpd-extprocessor.conf

extProcessor lsphp{
  type              lsapi
  address             uds://tmp/lshttpd/lsphp.sock
  maxConns            100
  env               PHP_LSAPI_CHILDREN=50
  initTimeout           60
  retryTimeout          0
  persistConn           1
  pcKeepAliveTimeout
  respBuffer           0
  autoStart            1
  path              /usr/local/bin/lsphp
  backlog             100
  instances            1
  priority            0
  memSoftLimit          2047M
  memHardLimit          2047M
  procSoftLimit          400
  procHardLimit          500
}

httpd-scripthandler.conf

scriptHandler{
add lsapi:lsphp73 php
add lsapi:lsphpwebapps lsphpwebapps
}

listeners.conf

Auto generated openlitespeed listeners config file by DirectAdmin version 1.58.1
# Modifying this file is not recommended as any changes you make will be
# overwritten when you add/remove ip's through DirectAdmin.
listener 999-99-99-99-99 {

 address         x.x.x.x:80
 secure         0

}

listener 999-99-99-99-443 {

 address         x.x.x.x:443
 secure         1
 keyFile         /usr/local/lsws/ssl.key/server.key
 certFile        /usr/local/lsws/ssl.crt/server.crt
 certChain        1
 sslProtocol       30

}
~

ips.conf

Auto generated openlitespeed ips config file by DirectAdmin version 1.58.1
# Modifying this file is not recommended as any changes you make will be
# overwritten when you add/remove ip's through DirectAdmin.
virtualHost 999.99.99.99 {

 listeners      999-99-99-99-80, 999-99-99-99-443
 user          apache
 group          apache
 vhRoot         /var/www/html
 allowSymbolLink     1
 enableScript      1
 restrained       1
 setUIDMode       2
 docRoot          /var/www/html
 vhDomain         x.x.x.54
 adminEmails        root@localhost
 enableGzip        1
 enableIpGeo        1

 rewrite {
  enable         1
  autoLoadHtaccess    1
  RewriteFile .htaccess

 }


 vhssl {
  keyFile         /usr/local/lsws/ssl.key/server.key
  certFile        /usr/local/lsws/ssl.crt/server.crt
  certChain        1
  sslProtocol       30
 }

 # include aliases
 include /usr/local/lsws/conf/httpd-alias.conf


}

httpd-vhosts.conf

virtualHost hostname {
 user          webapps
 group          webapps
 vhRoot         /var/www
 allowSymbolLink     1
 enableScript      1
 restrained       1
 setUIDMode       2
 docRoot          /var/www/html
 vhDomain         example.com
 # order: Exact macth first; Then wildMatch; Then the default, which is *
 # having "vhAliases *" is not dangerous, and would just serve the vhost as "default vhost"
 vhAliases                   *
 listeners                   x-x-xx-x-80, x-x-x-x-443
 adminEmails        root@localhost
 enableGzip        1
 enableIpGeo        1

 phpIniOverride {
  php_admin_value session.save_path '/var/www/tmp'
  php_admin_value upload_tmp_dir '/var/www/tmp'
 }

 rewrite {
  enable         1
  autoLoadHtaccess    1
 }

 vhssl {
  keyFile         /usr/local/lsws/ssl.key/server.key
  certFile        /usr/local/lsws/ssl.crt/server.crt.combined
  certChain        1
  sslProtocol       30
 }

 # logs
 errorlog /var/log/httpd/error_log {
  logLevel       ERROR
  useServer      1
 }

 accesslog /var/log/httpd/access_log {
  logReferer      1
  logUserAgent     1
  logFormat      %a %l %u %t "%r" %>s %O "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"
  logHeaders      5
  rollingSize     0
 }

 accesslog /var/log/httpd/homedir.log {
  useServer      0
  logFormat      %O %I
  rollingSize     0
 }

 # include aliases
 include /usr/local/lsws/conf/httpd-alias.conf
}

directadmin-vhosts.conf

include /usr/local/directadmin/data/users/admin/openlitespeed.conf

/usr/local/directadmin/data/users/admin/openlitespeed.conf

Đây là các tệp được chuyển đổi từ Apache.

# Auto generated openlitespeed config file by DirectAdmin version 1.58.1
# Modifying this file is not recommended as any changes you make will be
# overwritten when the user makes any changes to their website

# For global config changes that affect all Users, see this guide:
# http://help.directadmin.com/item.php?id=2
# For local config changes that only affect one User, see this guide:
# http://help.directadmin.com/item.php?id=3


virtualHost example.com-80 {
 user          admin
 group          admin
 vhRoot         /home/admin
 allowSymbolLink     1
 enableScript      1
 restrained       1
 setUIDMode       2
 # listeners listener1, listener2, listener3
 listeners x-x-x-x-80
 #VirtualHost config settings
 docRoot          /home/admin/domains/example.com/public_html
 vhDomain         example.com
 vhAliases         www.example.com
 adminEmails        [email protected]
 enableGzip        1
 enableIpGeo        1
 errorlog /var/log/httpd/domains/example.com.error.log {
  useServer        0
  logLevel        NOTICE
  rollingSize       0
 }
 accesslog /var/log/httpd/domains/example.com.log {
  useServer        0
    logFormat        %a %l %u %t "%r" %>s %O "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"
  logHeaders       5
  rollingSize       0
 }
 accesslog /var/log/httpd/domains/example.com.bytes {
  useServer        0
  logFormat        %O %I
  rollingSize       0
 }
 scripthandler {
  add           lsapi:lsphp73 inc
  add           lsapi:lsphp73 php
  add           lsapi:lsphp73 phtml
  add           lsapi:lsphp73 php73
 }
 phpIniOverride {
  php_admin_flag engine ON
  php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f [email protected]"
  php_admin_value open_basedir "/home/admin/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/local/php73/lib/php/"
  php_admin_value mail.log /home/admin/.php/php-mail.log
 }
 rewrite {
  enable         1
  autoLoadHtaccess    1
 }
 # include aliases
 include /usr/local/lsws/conf/httpd-alias.conf
}
virtualHost example.com-443 {
 user          admin
 group          admin
 vhRoot         /home/admin
 allowSymbolLink     1
 enableScript      1
 restrained       1
 setUIDMode       2
 # listeners listener1, listener2, listener3
 listeners x-x-x-x-443
 #VirtualHost config settings
 docRoot          /home/admin/domains/example.com/private_html
 vhDomain         example.com
 vhAliases         www.example.com
 adminEmails        [email protected]
 enableGzip        1
 enableIpGeo        1
 errorlog /var/log/httpd/domains/example.com.error.log {
  useServer        0
  logLevel        NOTICE
  rollingSize       0
 }
 accesslog /var/log/httpd/domains/example.com.log {
  useServer        0
    logFormat        %a %l %u %t "%r" %>s %O "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"
  logHeaders       5
  rollingSize       0
 }
 accesslog /var/log/httpd/domains/example.com.bytes {
  useServer        0
  logFormat        %O %I
  rollingSize       0
 }
 scripthandler {
  add           lsapi:lsphp73 inc
  add           lsapi:lsphp73 php
  add           lsapi:lsphp73 phtml
  add           lsapi:lsphp73 php73
 }
 phpIniOverride {
  php_admin_flag engine ON
  php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f [email protected]"
  php_admin_value open_basedir "/home/admin/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/local/php73/lib/php/"
  php_admin_value mail.log /home/admin/.php/php-mail.log
 }
 rewrite {
  enable         1
  autoLoadHtaccess    1
 }
 vhssl {
  keyFile         /usr/local/directadmin/data/users/admin/domains/example.com.key
  certFile        /usr/local/directadmin/data/users/admin/domains/example.com.cert.combined
  certChain        1
  sslProtocol       30
 }
 # include aliases
 include /usr/local/lsws/conf/httpd-alias.conf
}

Related articles

Đối tác

Recent articles