18.8 C
New York

Tải lại OpenLiteSpeed tự động với DirectAdmin

Published:

Trong DirectAdmin, bạn có thể thiết lập OpenLiteSpeed để tải lại tự động sau khi thay đổi .htaccess.

Hiện tại, OpenLiteSpeed sẽ đọc .htaccess tại thời điểm bắt đầu, vì vậy nếu một số tệp .htaccess mới được tạo hoặc các tệp hiện tại đã được sửa đổi, các thay đổi sẽ không có hiệu lực cho đến khi OpenLiteSpeed được khởi động lại. Xin lưu ý rằng DirectAdmin cung cấp cho khách hàng khả năng tải lại OpenLiteSpeed trực tiếp từ cấp độ người dùng và thực hiện điều này tự động cho bất kỳ tệp .htaccess nào được chỉnh sửa trong File Manager. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thiết lập một tác vụ cron sẽ tải lại OpenLiteSpeed sau mỗi 3 phút (ví dụ) để kiểm tra bất kỳ tệp .htaccess nào mới hơn, bạn có thể tạo một tác vụ cron như sau:

*/3 * * * * root if ! find /home/*/domains/*/*_html/ -maxdepth 2 -type f -newer /usr/local/lsws/cgid -name '.htaccess' -exec false {} +; then systemctl restart lsws; fi

Bạn có thể thêm dòng trên vào /etc/cron.d/openlitespeed_htaccess_scan. Nó sẽ quét các tệp .htaccess trong các thư mục public_html/private_html, với độ tối đa 2 cấp thư mục. Cấp tối đa có thể được thay đổi thành 3 hoặc nhiều hơn (thậm chí không giới hạn), nhưng xin lưu ý rằng nó có thể làm chậm quá trình quét.

Related articles

Đối tác

Recent articles